Què és un determinant?

El determinant és una classe de paraula que acompanya el nom (normalment el precedeix) i que l’especifica. Concorda amb el nom en gènere (masculí i femení) i en nombre (singular i plural)

El substantiu

Abans de treballar el determinant potser t’interessa estudiar el substantiu. Si és així, fes click en el següent botó i treballarem el substantiu.


L’article

L’article modifica el nom indicant que ja és conegut pel receptor. Concorda sempre amb el nom en gènere i nombre: el, la, els, les.

Van venir un noi u una noia. El noi es deia Joan; la noia, Maria

A l’exemple, s’usen els articles ella perquè són mots que ja s’han esmentat amb anterioritat i són coneguts pel receptor i l’emissor. La contracció l’ s’utilitza en paraules que van seguides de vocals o h. Potser t’interessa consultar amb més detall la contracció de l’article

Si l’article és masculí singular i acompanya un nom també podem utilitzar la forma arcaica en. Per exemple: En Joan juga a futbol.

Els demostratius

Els demostratius són determinants que indiquen gènere i nombre, però també la distància a la qual es troba l’objecte esmentat respecte a l’emissor. 

Taula dels determinants demostratius

Els possessius indiquen a qui pertany una cosa o amb qui està relacionat el nom a què acompanyen.

El meu avi està malalt.

La teva amiga no em cau bé.

Taula del determinant possessiu

Els indefinits

Els determinants indefinits acompanyen el substantiu sense especificar-nos-lo del tot; no determinen amb precisió.

He portat unes polseres que he fet jo.

Si vols alguna llaminadura te l’hauràs de guanyar.

Si t’hi fixes, els determinants indefinits ens ensenyen d’alguna manera com és el substantiu, però només ho fan amb precisió en el gènere i el nombre. En cap cas ens indica una quantitat fiable. Ho veus?

Taula dels determinants indefinits

Els quantitatius

Els quantitatius expressen una quantitat, però també ho fa de manera imprecisa. 

Hi havia molta gent, però pocs compradors.

Ha vingut a casa poques vegades.

Determinants quantitatius taula
Taula dels determinants quantitatius

Els determinants numerals determinen la quantitat o l’ordre en què se situa el substantiu al qual acompanya. Mireu els següents exemples:

Informació

Per saber quan cal escriure el guionet entre els nombres pots utilitzar aquesta fórmula: D-U-C, on la D són les decenes, la U les unitats i la C les cententes.

Exemples:Trenta-quatre, vuitanta-cin, set cents, nou-cents…

Prohibit

Mai posarem guionet entre les unitats i els milers: dos mil, quaranta mil…

Els determinants

Recordeu que els determinants sempre han d’acompanyar els substantius o noms i els determinen d’alguna manera: en quantitat, en gènere, nombre, proximitat… Són una de les categories gramaticals i de les més importants juntament amb el substantiu i l’adjectiu del que coneixem com a Sintagma Nominal

Pròximament penjarem activitats i exercicis dels determinants perquè els pugueu treballar i corregir.