En aquesta secció (encara en construcció) trobaràs un espai de lectura, anàlisi i estudi de la literatura catalana dividit en dos grans grups: autors i eines. En primer lloc, i com a pàgina principal i anunciadora del contingut que hi trobaràs, cal fer esment a què s’entén per literatura catalana

Què és la literatura catalana?

Entenem per literatura catalana tots aquells texts escrits en llengua catalana, independentment de la zona geogràfica en què es trobi l’autor, la llengua materna de l’autor o el seu origen natal. La literatura catalana, doncs, és tota font literària escrita en català actual i totes les seves variants arcaiques.

La història de la literatura catalana podem dividir-la en tres grans etapes (en construcció) en funció del moment històric en què es trobava el català: les diferents tendències que marcava a Europa, l’ús o el desús que se’n feia de la llengua i la voluntat de recuperació en l’àmbit social, polític, administratiu i literari de la llengua i tradició. D’aquesta manera, la literatura catalana es divideix en l’època de gran Esplendor Medieval, la Decadència i la Renaixença. Tampoc volem deixar de banda la literatura Contemporània de la llengua catalana, però amb vistes a la urgència de visibilitzar la nostra tradició a la xarxa i preservar els drets d’autors dels nostres escriptors, no entrarem a comentar en detall peces que, actualment, ja són prou visibles.


Autors

Eines literàries

A continuació trobaràs eines de treball per a fer una correcta comprensió i un anàlisi detallat de qualsevol dels texts penjats en aquesta plataforma. Ens interessa aprendre amb profunditat els diferents recursos literaris perquè són els instruments amb què treballen els diferents autors de la nostra tradició i d’altres arreu d’Europa. 

Els tòpics literaris ens són de gran interès perquè revelen, un cop més, l’origen de la nostra literatura i de l’antropologia humana. Els temes (tòpics) de la literatura (literaris) són un exemple de tot allò que ha meravellat, entristit o preocupat als nostres avantpassats. Ser capaços de veure aquestes temàtiques és conèixer la teva cultura i la teva tradició i, en conseqüència, fer un pas endavant en el camí de l’auto-coneixement.