La morfologia és l’àmbit encarregat de l’estudi de les parts internes dels mots. La paraula morfologia és una paraula que prové del grec i significa «estudi de la forma», en aquest cas de les paraules o mots. Segons les formes que presenten o poden presentar, la gramàtica catalana deferència un total de nou categories gramaticals, és a dir, de classes de paraules.

Les categories gramaticals

Les categories gramaticals són les classes de paraules que podem trobar en la nostra llengua. La paraula categoria vol dir «classe» o «tipus» i la paraula gramàtica prové del grec i vol dir «paraula». Per aquesta raó, quan parlem de categories gramaticals no fem altra cosa que parlar de les diferents classes de paraules que podem trobar en una llengua. ¿Quines són les categories gramaticals? Determinant, nom, pronom, adjectiu, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció, nou en total.

Substantiu

És el mot que utilitzem per anomenar les persones, els indrets, els altres éssers vius, les coses o les parts de les coses i realitats abstractes.

Pronom

El pronom és una paraula que s’utilitza per substituir un nom. D’aquesta manera, economitzem el llenguatge i l’enriquim.

Determinant

El determinant és un mot que ens ajuda a delimitar l’espai, el gènere, el nombre, la possessió, la quantitat del nom a què acompanya.

Adjectiu

L’adjectiu és una paraula que qualifica i dona característiques del nom, el defineix i el delimita i concreta d’alguna manera.

Verb

El verb és la paraula de l’oració que ens diu quina acció s’està portant a terme. Expressa moviments, emocions, estats… És el nucli del sintagma verbal.

Adverbi

És una de les nou categories i és aquella paraula invariable que modifica, qualifica, quantifica o matisa el significat d’un verb, d’un adjectiu o d’un altre adverbi.

Conjunció

La conjunció és aquella categoria gramatical que té la finalitat de vincular o relacionar dues paraules, sintagmes o oracions.

Preposició

Són aquelles categories gramaticals encarregades d’enllaçar diferents sintagmes, principalment.

Interjecció

Les interjeccions són exclamacions d’ànim que ens ajuden a realçar el missatge substituint-lo per una exclamació.