Què és el pronom?

El pronom és una de les nou categories gramaticals i són els encarregats de substituir el nom. En aquest sentit, el pronom està íntimament relacionat amb el substantiu i el determinant, ja que moltes vegades el pronom tindrà la mateixa forma que el determinant però fent les funcions pròpies del substantiu.

Determinant

Abans de començar a estudiar el pronom pot interessar-te consultar el determinant.

Substantiu

Abans de començar a estudiar el pronom pot interessar-te consultar el nom o substantiu.

El pronom s’encarrega de substituir un nom, raó per la qual fa les mateixes funcions. En la llengua oral i escrita, el seu ús és absolutament necessari per economitzar el llenguatge i fer-lo més elegant i elaborat.

Els pronoms personals poden ser forts o febles. Una manera de diferenciar-los és a través de la conjugació d’un verb, però també podem diferenciar-los perquè els pronoms febles són també àtons i per tant les formes que s’escriuen amb «e» es pronuncien amb la vocal neutra [ə].

Pronom personal fort

Jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles, vós.

Pronom personal feble

Em, et, es, ens, us, el, la, els, les, en, hi, ho, li.

Els pronoms demostratius són aquells que provenen dels determinants demostratius.

Els pronoms demostratius, de la mateixa manera que els determinants demostratius tenen la funció d’assenyalar el nom al qual s’està fent referència. Mireu els següents exemples:

Aquell, aquest, això, allò

Aquest noi ha suspès l’assignatura. (determinant)

En canvi, aquell ha aprovat. (pronom)

Si prenem atenció, podem observar que aquest està determinant a noi i per tant és un determinant. En el segon exemple (que és la continuació del primer) l’emissor i el receptor saben que estan parlant de nois i per tant no cal tornar a esmentar l’objecte al qual s’està fent referència. Aquell és un pronom perquè substitueix aquell noi.

Informació

Els pronoms això i allò són pronoms demostratius neutres. Generalment, els veurem substituint oracions subordinades substantives.

Atenció

El determinant sempre acompanya el nom. Si no tenim un nom, estarem davant d’un pronom.

Els pronoms indefinits tenen el seu origen en els determinants indefinits. Es diuen indefinits perquè no acaben de determinar el nom al qual fa referència.

Els principals pronoms indefinits són els següents: algú, quelcom, altre, ambdós, tot, qualsevol, cadascú, ningú… Mireu els següents exemples:

Algú va telefonar. (pronom)

Algun noi va telefonar. (determinant)

Si parem atenció, en el segon exemple algun va precedit d’un nom al qual complementa. Per aquesta raó és un determinant.

Els pronoms relatius són aquells que fan referència a un objecte o persona implícit o explícit i que introdueix una nova oració.

Els pronoms relatius són els següents: qui, que, què, on, el qual… A través dels següents exemples explicarem algunes coses més sobre els pronoms relatius.

Qui vingui a la reunió serà recomensat.

Em vaig trobar amb la noia que em vas presentar.

En veurem en la cafeteria en què ens vam conèixer.

Vam retrobar-nos en la plaça on ens vam veure per primera vegada.

Vas recuperar el treball el qual vas suspendre.

Tècnica infalible

Si vols reconèixer un pronom relatiu i no el vols confondre amb adverbis o conjuncions substitueix-lo per «el qual; la qual; els quals o les quals». No falla mai.

Informació extra

Els pronoms relatius sempre tenen una funció sintàctica. Introdueixen oracions subordinades de relatiu o adjectives (de relatiu).

Els pronoms interrogatius tenen el seu origen en els determinants interrogatius i sempre introdueixen una qüestió.

Els pronoms interrogatius introdueixen una pregunta i aquesta pot ser directeindirecte. Mirem els següents exemples:

Qui és? Quan tornarà? On és? (pronoms, interrogació directe)

Em va preguntar quan tornaria; li vaig dir que demà. (pronom, interrogació indirecte)

Quin favor? Quins nois vindran? (determinants)

Feu click en el següent botó per veure tota la teoria relativa als pronoms febles.

Categories gramaticals

Per continuar amb les lliçons relatives a les categories gramaticals feu click en aquest botó.

Activitats pronoms

Nom i cognoms
Curs i grup

Moltes gràcies per practicar amb nosaltres!